ALGEMENE VOORWAARDEN

Usuals

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Usuals
De Raadstraat 28K
5666 EA Geldrop
Nederland

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer

17156903 Het BTW-nummer van Usuals is: NL812142007 B01

Usuals is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 040 2868893 en voorts per e-mail te

bereiken door een e-mail te sturen naar info@usuals.nl

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen

met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder

in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om

Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Usuals met wie Usuals een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel

van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: Usuals en Klant gezamenlijk.

1.6 Usuals: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens

wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Usuals, te vinden onder de URL <http://www.

usuals.nl>.

1.8 Zaken: zaken welke Usuals op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan

bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten,

eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede

contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze

(rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere

algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een

vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele

Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Usuals garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of

omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en

kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien

Usuals hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin

van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is

ontbonden, draagt Usuals er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de

Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat

voor Usuals mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in

ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief

andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief

verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de

Bestelprocedure.

4.2 Usuals is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen

gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen

worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:

a. via iDEAL tijdens Bestelprocedure;

b. Via Paypal tijdens bestelprocedure;

c. of door middel van betaling aan de postbezorger indien en voorzover er door

Klant tijdens de Bestelprocedure voor “bezorging onder rembours” gekozen

wordt.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsemails

zijn indicatief.

5.2 Usuals zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven

leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover Usuals niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan

Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Usuals heeft laten weten de

Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om

de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige

toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na

ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als

bedoeld in artikel 7.1 in te hoeven vullen) terug te sturen naar Usuals mits:

a. de Zaken in de originele verpakking zitten en geen gebruikssporen vertonen;.

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende

gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Usuals,

6.2 c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het

risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door

Klant worden aanvaard- totdat Usuals het in ontvangst heeft genomen.

6.3 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op

teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken

niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Usuals

alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Usuals mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele

gebreken aan Usuals binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;

b. het reclamatieformulier dat op verzoek word verstrekt, volledig is ingevuld;

c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende

gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Usuals;

d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico

van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant

worden aanvaard- totdat Usuals het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Usuals blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel

voldoen aan de Overeenkomst zal Usuals met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Usuals inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de

Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een

vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als

onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn

heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek

te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet

bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen

Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant

het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding

van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige

toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt

bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken

van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier

wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegegvens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te

stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Usuals

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten

(zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten)

als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk

toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming

door de Klant is verleend zal Usuals deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar

persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Usuals aan te passen bij

onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is

Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met

Usuals, welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De

contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan

onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Usuals zal uiterlijk binnen 30

(dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3 Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen

- voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede

begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht

doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Usuals is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te

passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene

Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Usuals inloggegevens zijn

verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt

persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf

verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze

gegevens.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden
© 2018 - 2024 www.usuals.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel